[ad_1]

علاوه بر این ، حزب دموکرات همچنان به توهین به ادعاهای رسوایی جنسی توسط رهبران مخالف ادامه داد.

سخنگوی دانشگاه شین یانگ در مورد نماینده کیم بیونگ ووک که پس از سو the ظن به تجاوز جنسی توسط مردم از قدرت محروم شد ، گفت: انتقاد کرد.

سخنگوی شین گفت که پروفسور لی از قربانیان می خواهد “بیش از حد بیایند” و در قطع قدرت قدرت مردمی شرکت کنند. ”

وی با توصیه در مورد قدرت مردم به عضویت کمیته حقیقت و آشتی انتخاب شد.

سخنگوی شین از پایان مرکز عاملین ، مانند بی تفاوتی رئیس جمهور کیم جونگ اون ، بی اعتنایی وی به مسئولیت های حزب عمومی با تحقیق در مورد رسوایی جنسی در حال انجام ، عذرخواهی عمومی و اقدامات متقابل برای جلوگیری از تکرار آن ، به شدت انتقاد کرد.

[ad_2]