[ad_1]

“قدرت مردم” با اصرار بر لغو انتصاب نامزد پارک بوم-همجنسگرا ، گفت: “ثابت شده است که وی شرایط لازم برای سرپرستی وزارت دادگستری را ندارد.

لی جونگ بائه ، رئیس کمیته سیاستگذاری ، در جلسه مقابل در بیمارستان در تاریخ 26 ، گفت: “ذکر همه سوions ظن های غیر قابل توضیح ، مانند تعارض منافع مربوط به سرمایه گذاری شرکت حقوقی دشوار است” میونگ یونگ “، مشارکت در سرمایه گذاری های غیرقانونی چند سطحی و کسب وجوه انتخابات غیرقانونی توسط یک دوست صمیمی.” “این پیش بینی وزیر 2 است

وی گفت: “مشخص شد كه كاندیدات پارك وزیر دادگستری نیست ، بلكه به عنوان گارد سرخ ماه ماه جائه این”

نماینده جئون جو هی ، یکی از اعضای دادگستری شورای ملی ، گفت: “پارک نامزدها در ارائه داده ها رفتار ضعیفی نشان داد” و گفت: “نتیجه گیری کلی غیرقابل قبول است.”

[ad_2]