[ad_1]

کمیسیون قضایی قانونگذاری شورای ملی جلسه عمومی را تشکیل داد و گزارشی از پیشرفت جلسات دادرسی کارمندان در مورد نامزدهای وزیر دادگستری پارک بوم گی تصویب کرد.

اعضای دولت مردم که با تصویب گزارش مخالفت کردند ، در جلسه شرکت نکردند و خود آن را پذیرفتند.

نماینده هو جونگ یون ، رئیس کمیسیون قضایی حزب دموکرات ، گفت: “طبق قانون رسیدگی به کارمندان ، تا امروز درخواست گزارش وجود دارد.”

بر این اساس ، انتظار می رود رئیس جمهور مون جه این به زودی نامزد پارک بوم جی را معرفی کند.

انتظار می رود که نامزد پارک به عنوان عضو 27 دولت فعلی در سطح وزرا تبدیل شود که بدون موافقت حزب مخالف منصوب می شود.

(عکس = اخبار Yonhap)

[ad_2]