[ad_1]

وی در جلسه عمومی چهارمین شورای ملی ، وی خواستار استیضاح قاضی Im Seong-geun ، رئیس دادگاه عالی بوسان ، که در جودونگ-نونگدان بود ، بود.

دو روز از گزارش رئیس مجلس شورای ملی پاک بایونگ-سئوک در مورد پیشنهاد نماینده لی تان هی در جلسه عمومی جلسه دوم می گذرد.

در این روز ، اگر اکثریت نمایندگان ثبت نام شده (151) ، که حد نصاب آرا هستند ، رای را تأیید کنند ، برای اولین بار در تاریخ قانون اساسی ، استیضاح علیه قاضی فعلی برگزار می شود.

(اخبار یونهاپ)

[ad_2]