[ad_1]

لی ناک یون ، رهبر حزب دموکرات گفت: “من با فروتنی نتایج نظرسنجی درباره حمایت و ترجیحات فرماندار گیونگی ، گیونگی لی جی میونگ را که روند صعودی اخیر را نشان می دهد ، می پذیرم.”

لی به جای دوم ، به س mainال اصلی پاسخ داد: “وقتی این شاخه اخیراً رشد کرده است ، چگونه چنین تغییراتی را می بینید.

مدیر عامل شرکت لی سپس شعبه را چنین توصیف کرد: “مردی که سرعت و استعداد بسیار خوبی دارد.”

نماینده لی نسبت به موارد زیر در رابطه با دادستان کل یون سوک یول محتاط بود.

به س :ال: “آیا فکر می کنید دادستان کل یون سوک یول ریاست جمهوری را به چالش بکشد؟” من تعجب می کنم که آیا این دوره آماده سازی کوتاه است؟ ”

▶ [인터뷰] ناک یئون لی و نام-کی هونگ ، “از پول پشتیبانی کنید ، از قبل پرده نزنید”

[ad_2]