[ad_1]

الهام علی اف ، رئیس جمهوری آذربایجان ، دستورالعمل تأسیس یک نهاد مجاز برای پروتکل تهیه ، پاسخ و همکاری منطقه ای در مبارزه با آلودگی نفتی را از کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی خزر امضا کرد.

Milli.Az AZERTACطبق این دستورالعمل ، جمهوری آذربایجان با پروتکل تهیه منطقه ای ، واکنش و همکاری در مبارزه با آلودگی نفت از کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی خزر ، امضا شده در 12 آگوست 2011 در آکتاو جسد وزارت امور اضطراری جمهوری آذربایجان است.

وزارت امور خارجه پروتکل تهیه ، پاسخ و همکاری در زمینه مقابله با آلودگی نفتی کنوانسیون چارچوب حفاظت از دریای خزر را مطابق با بخش ، به دبیرخانه کنوانسیون ایجاد مرجع صالح جمهوری آذربایجان اطلاع می دهد. 1 این سفارش.

Milli.Az[ad_2]