[ad_1]

وزارت دفاع اظهار داشت که یک تاج اضافی 19 از ساعت 10 صبح روز شانزدهم در ارتش تأیید شده است.

یک مورد تأیید شده دیگر یک افسر از نیروی دریایی شرق دریایی است ، که در تماس نزدیک با یک فرد غیرنظامی تأیید شده تأیید شد و نتیجه آزمایش تشخیصی مثبت بود.

تا به امروز ، تعداد تجمعی موارد تایید شده در ارتش 529 مورد است که 22 مورد از آنها تحت درمان هستند.

[ad_2]